DAGVAARDINGSKOSTEN

 

IN HERZIENING


De kosten van een dagvaarding omvatten :

- enerzijds het ereloon van de gerechtsdeurwaarder

- anderzijds de kosten welke de gerechtsdeurwaarder zelf dient te betalen om de

  dagvaarding voor de rechtbank te brengen.


De kostprijs van beide elementen is wettelijk bepaald zodat de gerechtsdeurwaarder hiervan niet kan afwijken.


Sinds 01.01.12 is de gerechtsdeurwaarder BTW-plichtig geworden, zodat op de vermelde kosten nog eens 21% BTW dient te worden gerekend.


Conform art  523 Ger.Wb. dienen gerechtsdeurwaarders bij het opstellen van al hun akten het bedrag van de rechten te vermelden en het totaal van de kosten ervan

te detailleren.

Deze vermelding van de diverse kosten gebeurt door middel van standaardafkortingen.


lijst der gebruikte afkortingen.


De kost van een dagvaarding kan geschat worden op :


+/- 170,00 voor bedragen minder dan 500,00 euro

+/- 260,00 voor bedragen minder tussen de 500 en 2.500,00 euro

+/- 310,00 voor bedragen meer dan 2.500,00 euro


In beginsel zal de verzoekende partij de kosten van de dagvaarding dienen te betalen via een provisie rechtstreeks te vereffenen in handen van de gerechtsdeurwaarder of via een provisie aan de raadsman welke dan instaat voor de betaling aan de gerechtsdeurwaarder.

Het is pas na een definitieve uitspraak door de rechtbank dat ook bepaald wordt wie de kosten van dagvaarding uiteindelijk zal dienen te betalen. In principe zal de rechtbank bepalen dat de kosten van dagvaarding ten laste van de verliezende partij vallen.

Wanneer de verzoekende partij in het gelijk wordt gesteld zal hij aldus de door hem geprovisioneerde dagvaardingskosten kunnen terugeisen van de verliezende partij.


Indien U - als gedaagde partij - tot betaling van de verschuldigde bedragen wilt overgaan vóór dat de zaak voorkomt op de rechtbank, kunt U steeds de gerechtsdeurwaarder contacteren met het oog op regeling op dagvaarding (zie de dagvaarding : regeling op dagvaarding). Dit werkt kostenbesparend.Het ereloon van de gerechtsdeurwaarderHet ereloon van de gerechtsdeurwaarder is wettelijk vastgelegd in het K.B. van 30.11.1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.


Het ereloon wordt in sommige gevallen onder twee gerechtsdeurwaarders verdeeld. Dit kan het geval zijn wanneer een gerechtsdeurwaarder een opdracht tot dagvaarding ontvangt voor een persoon welke niet woonachtig is in zijn ambtsgebied. In dit geval zal hij de dagvaarding opmaken en doorsturen naar een confrater bevoegd voor desbetreffende woonplaats.Standaard omvat het ereloon bij dagvaarding de volgende posten :

(telkenmale te vermeerderen met 21% BTW)


1) Het vast recht (VR en VRK) - art. 6 K.B. 30.11.1976


Bij elke akte welke de gerechtsdeurwaarder betekent dient een vast recht te worden aangerekend.


Het vast recht omvat de kosten van :


- het oorspronkelijk stuk : het origineel van de dagvaarding welke de

  gerechtsdeurwaarder in een later stadium aan de rechtbank overmaakt ter rolstelling.


- van één afschrift : per gedaagde partij wordt één kopij afgegeven.

   Indien er meer dan één gedaagde partij is zal de gerechtsdeurwaarder per bijkomende

   partij (en dus per bijkomend afschrift welke hij afgeeft) een extra kost mogen

   aanrekenen, zijnde een vast recht kopij (VRK) welke 1/5 van het vast recht bedraagt.


- van de omslag : indien de betekening niet aan de persoon kan gebeuren zal de

  gerechtsdeurwaarder het afschrift (of afschriften) van de dagvaarding in gesloten

  omslag in de brievenbus achterlaten (betekening via visum - art. 38 §  1 Ger.Wb).

  Het vast recht blijft gelijk, ongeacht of er al dan niet een omslag is gebruikt.


- toezending van een afschrift (of het oorspronkelijke stuk) aan de verzoeker of aan

  diens raadsman : na de betekening van de dagvaarding dient ook de verzoekende

  partij in kennis te worden gesteld van de zittingsdatum welke door de

  gerechtsdeurwaarder werd vastgelegd. Dit gebeurt door overmaking van een kopij

  aan de raadsman (of indien er geen advocaat tussenkomt, rechtstreeks aan

  verzoekende partij). In uitzonderlijke gevallen maakt de gerechtsdeurwaarder - op

  uitdrukkelijk verzoek - het origineel van de dagvaarding over aan de verzoeker of

  aan diens raadsman. Deze laatsten zullen dan zelf dienen in te staan voor de

  rolstelling.


Het voormeld K.B. van 30.11.1976 heeft 10 klassen van VR voorzien, namelijk van klasse A tot klasse J.

Welk VR er aangerekend wordt, is afhankelijk van het gevorderde bedrag in de dagvaarding (meer bepaald de sommen welke worden geëist, te vermeerderen met de moratoire intresten én met uitsluiting van de gerechtelijke intresten, de gerechtskosten en eventuele dwangsommen).

Voor de bepaling van het gevorderde bedrag zijn de artt.  557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.


Klasse                                                                    tarief 2015

  

A            vanaf           0 tot       124,99 euro                   21,18


B            vanaf       125 tot       369,99 euro                   35,20


C            vanaf       370 tot       619,99 euro                   49,27


D            vanaf       620 tot    1.859,99 euro                   56,33


E            vanaf    1.860 tot    3.719,99 euro                   70,40


F            vanaf    3.720 tot  12.399,99 euro                   84,41


G            vanaf 12.400 tot  37.199,99 euro                   98,53


H            vanaf 37.200 euro                                         126,67


I              voor zaken met onbepaalde waarde              42,26

                welke tot de bevoegdheid van de

                vrederechter behoren


J            voor alle andere zaken met onbepaalde          56,33

               waarde
Het kan voorkomen dat het VR op de akte opgesplitst wordt in 1/4VR en 3/4VR.

Immers een gerechtsdeurwaarder kan een opdracht ontvangen tot dagvaarding voor

een persoon welke buiten zijn ambtsgebied gedomicilieerd is. In dat geval zal de gerechtsdeurwaarder de akte opstellen en hiervoor 1/4 VR aanrekenen. De klaargemaakte stukken worden opgestuurd naar een bevoegd confrater welke op zijn beurt 3/4VR mag aanrekenen (zelfde redenering voor het eventuele VRK).

In het geval dat de gerechtsdeurwaarder welke de akte opstelt, tevens bevoegd is voor de plaats van betekening, zal hij het volledige VR mogen aanrekenen.


2) De vacatie (VACB) - art 12 § 1,6° K.B. 30.11.1976


Voor elk exploot van betekening dient de gerechtsdeurwaarder een vacatierecht aan te rekenen, dus ook zo voor een dagvaarding.


Deze vacatie dekt de kosten van alle verrichtingen, formaliteiten en welke

tussenkomsten ook, die vereist zijn voor de uitgevoerde betekeningen zoals bedoeld

in artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek, met inbegrip van het achterlaten van

het afschrift aan de woonplaats of aan de verblijfplaats van de geadresseerde,

de verzending van de aangetekende brieven, de afgifte aan de geadresseerde of

zijn gevolmachtigde van een eensluidend afschrift van het exploot en de bijlagen,

alsook de vaststelling van de feitelijke omstandigheden bedoeld in artikel 38, § 2,

van hetzelfde Wetboek, maar met uitsluiting van de frankeerkosten voor de per

aangetekende brief verzonden informatie.


De vacatie voor 2015 bedraagt 11,42 euro.


In het geval dat de akte is opgesteld door een gerechtsdeurwaarder welke niet bevoegd is voor de plaats van betekening (en welke maw. de klaargemaakte stukken dient door

te sturen naar een territoriaal bevoegd confrater), komt dit vacatierecht toe aan de gerechtsdeurwaarder welke de akte betekent en niet aan de gerechtsdeurwaarder welke de akte heeft opgemaakt.3) De reis (RS) - art. 15, 4° K.B. 30. 11.1976

 

De reis is de vergoeding voor de verplaatsingskosten van de gerechtsdeurwaarder en dient bij elk exploot welke de gerechtsdeurwaarder betekent te worden aangerekend, dus ook zo voor een dagvaarding.


Deze vergoeding komt toe aan de gerechtsdeurwaarder welke de akte betekent.


De hoegrootheid van de reis is afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waar de betekening gebeurt en onafhankelijk van het aantal kilometers welke de gerechtsdeurwaarder dient af te leggen met het oog op de betekening.


De reis kan per akte slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Maw. als de gerechtsdeurwaarder één akte aan diverse partijen (binnen het arrondissement waarvoor hij bevoegd is) dient te betekenen, dan zal hij hiervoor slechts eenmaal de reis in rekening mogen brengen.

Indien er aan diverse partijen dient te worden betekend welke in verschillende gerechtelijke arrondissementen wonen, zal elke gerechtsdeurwaarder uiteraard een reis mogen aanrekenen


voor het huidige tarief : zie reis gerechtsdeurwaarder4) Recht inlichtingen (RINL) - art. 13, 1° b K.B. 30.11.1976


Voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit, de

woonplaats of de staat van de schuldenaar dient de gerechtsdeurwaarder een recht inlichtingen aan te rekenen.


De gerechtsdeurwaarder heeft diverse kanalen om de identiteit van een schuldenaar op te zoeken. Zo heeft hij (gereglementeerde en betalende) toegang tot het Rijksregister waarlangs hij adrescontroles kan uitvoeren. Tevens kan hij opvragingen doen bij de bevolkingsdiensten. Voor vennootschappen is er (betalende) toegang tot databanken (vb. Infobase, Graydon,...)


Het recht inlichtingen voor 2015 bedraagt 7,11 euro en komt toe aan de gerechtsdeurwaarder welke de inlichtingen heeft ingewonnen.


Dit recht is enkel een vergoeding voor de gedane opzoekingen. De effectieve kosten welke de gerechtsdeurwaarder hiervoor dient te betalen (Rijksregister, Infobase, Graydon,...) zijn hierin niet vervat en worden apart aangerekend (zie verder onder Uitschotten : uitschotten inlichtingen)5) Rol geschriften (RLG) - art. 15, 1° K.B. 30.11.1976


Wanneer de gerechtsdeurwaarder bij de dagvaarding bijkomstig een kopie van een geschrift dient mee te betekenen (vb. kopie van een factuur, brief,...) dan mag hij hiervoor een rol geschrift aanrekenen.

 

Per 600 lettergrepen mag een rol geschrift worden aangerekend.

In de praktijk komt het er op naar dat per gekopieerde pagina een rol wordt aangerekend.


Het recht rol geschriften voor 2015 bedraagt 3,32 euro en komt toe aan de gerechtsdeurwaarder welke de kopij heeft gemaakt.6) Occasioneel


- RECHT INSCHRIJVING OP DE ROL (RROL) - art. 13,3°c K.B. 30.11.1976


   Wanneer de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding op rol dient te brengen (het

   overmaken van het origineel der dagvaarding aan de bevoegde rechtbank) voor een

   rechtbank welke niet in zijn arrondissement is gelegen, dient hiervoor een Recht

   inschrijving op de rol te worden aangerekend.


   Het recht inschrijving op de rol voor 2015 bedraagt 14,17 euro en komt toe aan de

   gerechtsdeurwaarder welke instaat voor de rolstelling.


   vb. gerechtsdeurwaarder X (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement A) betekent

   een dagvaarding in ger. arr. A, om te verschijnen voor een Rechtbank in gerechtelijk

   arrondissement A : geen RROL


   vb. gerechtsdeurwaarder X (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement A) maakt een

   dagvaarding klaar voor betekening in ger. arr. B, om te verschijnen voor een

   Rechtbank in gerechtelijk arrondissement  A.

   Gerechtsdeurwaarder X maakt de klaargemaakte stukken over aan

   gerechtsdeurwaarder Y (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement B) welke tot

   betekening overgaat. Na betekening maakt gerechtsdeurwaarder Y het origineel terug

   over aan gerechtsdeurwaarder X welke het origineel neerlegt op de rechtbank (in het

   gerechtelijk arrondissement A) : geen RROL


   vb gerechtsdeurwaarder X (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement A) maakt een

   dagvaarding klaar voor betekening in ger. arr. B, om te verschijnen voor een

   Rechtbank in ger. arr. B.

   Gerechtsdeurwaarder X maakt de klaargemaakte stukken over aan

   gerechtsdeurwaarder Y (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement B) welke tot

   betekening overgaat. Gerechtsdeurwaarder Y zal voor de rolstelling zorgen op de

   rechtbank (in het gerechtelijk arrondissement B) :  geen RROL


   vb. gerechtsdeurwaarder X (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement A) maakt een

   dagvaarding klaar voor betekening in ger. arr. B, om te verschijnen voor een

   Rechtbank in gerechtelijk arrondissement C.

   Gerechtsdeurwaarder X maakt de klaargemaakte stukken over aan

   gerechtsdeurwaarder Y (bevoegd voor gerechtelijk arrondissement B) welke tot

   betekening overgaat.

   Op basis van afspraak zal één van de gerechtsdeurwaarders zorgen voor de

   rolstelling. Ongeacht of gerechtsdeurwaarder X of Y dit zal doen, beiden zijn

   niet bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement waar de rolstelling dient te

   gebeuren (ger. arr. C), zodat de gerechtsdeurwaarder welke voor de rolstelling

   zal instaan een RROL mag aanrekenen.- Recht Vertaling (VERT) - art. 15,3°K.B. 30.11.1976


   De vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zelf uitgevoerd, zowel wat betreft van de

   akten als van de betekende stukken.


   Het recht vertaling voor 2015 bedraagt 13,19 euro.De uitschotten
1) De rolstelling (UROL) - art. 1 (algemeen) K.B. 30.11.1976


De gerechtsdeurwaarder zal, kort na de betekening van de dagvaarding, het origineel van zijn dagvaardingsexploot neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank. Dit wordt de rolzetting of rolstelling genoemd. Vanaf de rolstelling is de dagvaarding gekend op de rechtbank (inschrijving op de rol).  Hierbij dient de gerechtsdeurwaarder over te gaan tot betaling aan de griffie van de kosten welke verbonden zijn aan de rolstelling.


De kosten van deze rolzetting zijn afhankelijk van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.vb.                                                                                                   Rolzetting


- Arbeidsrechtbank                                                                                 0,00

- Vredegerecht (0 - 1.860 euro)*                                                           30,00

- Vredegerecht (1.860,01 - 2.500,00 euro)*                                          40,00

- Politierechtbank (zetelende in burgerlijke zaken)                               40,00

- Rechtstreekse dagvaarding in correctionele zaken

  (Politierechtbank/correctionele rechtbank)                                           0,00

- Eerste Aanleg (2.500,01 euro - onbeperkt)                                       100,00

- Koophandel (0 - 2.500,00 euro)                                                        100,00

- Koophandel (2,500,01 - onbeperkt)                                                  100,00

- Eerste Aanleg/Koophandel (Kortgeding)                                            80,00

- Eerste Aanleg/Koophandel (Beroep tegen Kortgeding)                   160,00

- Hof van Beroep                                                                                210,00

- Hof van Cassatie                                                                              375,00


De kosten van rolstelling worden aangerekend door de gerechtsdeurwaarder welke tot rolstelling overgaat.


* Wanneer in de vordering een voorlopige som wordt gevraagd (vb. provisionele veroordeling van 1 euro), dan komt de zaak automatisch in eerste aanleg voor de Vrederechter wat inhoudt dat een rolstelling van 40 euro verschuldigd is.


2) De pleidooizegel (PLZ) - art. 1 (algemeen) K.B. 30.11.1976

    (K.B. 29.09.1953)


De advocaten hebben een eigen sociale voorzorgskas welke oa. gefinancierd wordt door de opbrengst van de pleidooizegels.


Pleidooizegels worden door de gerechtsdeurwaarder aangebracht op het origineel van de dagvaarding (en dus niet op de kopij welke de gedaagde ontvangt), wanneer hij dit origineel neerlegt op de griffie van de bevoegde rechtbank (de rolstelling).


De hoegrootheid van deze heffing is afhankelijk van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld en van de waarde der vordering.

vb.                                                                                          Pleidooizegel


- Vredegerecht (0 - 1.860 euro)                                                            0

- Arbeidsrechtbank                                                                               0

- Vredegerecht (1.860,01 - 2.500,00 euro)                                           0,62

- Politierechtbank (zetelende in burgerlijke zaken)                               0

- Rechtstreekse dagvaarding in correctionele zaken

   voor de Politierechtbank                                                                   0,87

- Rechtstreekse dagvaarding in correctionele zaken

   voor Correctionele rechtbank                                                           3,70

- Eerste Aanleg (2.500,01 euro - onbeperkt)                                       3,70

- Koophandel (0 - 2.500,00 euro)                                                        0,87

- Koophandel (2,500,01 - onbeperkt)                                                  3,70

- Hof van Beroep                                                                                 7,50

- Hof van Cassatie                                                                             12,50


De kosten van pleidooizegel worden aangerekend door de gerechtsdeurwaarder welke tot rolstelling overgaat.
3) De registratierechten (REG) - art. 1 (algemeen) K.B. 30.11.1976


Afhankelijk van de Rechtbank waarvoor de zaak wordt behandel, dient de gerechtsdeurwaarder eventueel registratierechten te betalen aan de Staat (via betaling aan het bevoegde registratiekantoor).


Het registratierecht bedraagt 50,00 euro en wordt betaald door de gerechtsdeurwaarder welke voor de rolstelling instaat.


Het registratierecht is verschuldigd bij dagvaarding voor volgende rechtbanken :


- vredegerecht (1.860,01 - 2.500,00)

- rechtbank Eerste Aanleg/Koophandel (ook kortgeding)

- Politierechtbank (zetelende in burgerlijke zaken)

- rechtstreekse dagvaarding in correctionele zaken (Politierechtbank en Correctionele    

  Rechtbank)

- Hof van Beroep

- Hof van Cassatie


Er is geen registratierecht verschuldigd wanneer wordt gedagvaard voor volgende rechtbanken :


- vredegerecht (0 - 1.860 euro)

- arbeidsrechtbanken


4) Uitschotten inlichtingen (UINL) - art. 1 (algemeen) K.B. 30.11.1976


De gerechtsdeurwaarder heeft diverse kanalen om de identiteit van een schuldenaar op te zoeken. Zo heeft hij (gereglementeerde en betalende) toegang tot het Rijksregister waarlangs hij adrescontroles kan uitvoeren. Tevens kan hij opvragingen doen bij de bevolkingsdiensten. Voor vennootschappen is er (betalende) toegang tot databanken (vb. Infobase, Graydon,...).


De effectieve kosten welke de gerechtsdeurwaarder hiervoor dient te betalen (aan bv.

het rijksregister, Infobase, Graydon,...) worden aangerekend bij de kosten van dagvaarding via het UINL.


De effectieve kosten zijn te onderscheiden van het Recht inlichtingen (zie hiervoor onder Ereloon : recht inlichtingen)5) Occasioneel


- kosten/uitschot vertaling (UVRT)

 

  de effectieve kosten welke de gerechtsdeurwaarder dient te betalen wanneer hij

  stukken (zowel de akte zelf als van de meebetekende stukken) laat vertalen door

  een derde (vertaalbureau) 


- kosten verzending (PORT of FAX)

  

   wanneer de gerechtsdeurwaarder een opdracht ontvangt tot dagvaarding van

   een persoon welke buiten zijn ambtsgebied gedomicilieerd is, zal hij de dagvaarding

   opstellen en doorsturen naar een bevoegd confrater met het oog op de betekening.

   De hierbij effectieve gemaakte kosten van doorzending per post of fax mogen

   aangerekend worden.


- kosten port

  

  Wanneer de gerechtsdeurwaarder nav. de betekening van de dagvaarding niemand

  aantreft, zal het exploot ter plaatse in de brievenbus worden achtergelaten in een

  gesloten omslag (de betekening via visum genaamd).

  Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening zal de gerechtsdeurwaarder

  nog een bijkomstige zending per gewone post opsturen naar de gedaagde partij.

  Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid

  voor de geadresseerde persoonlijk, of voor een schriftelijk gevolmachtigde een

  eensluidend afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de

  gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen

  vanaf de betekening.


   De kosten van deze zending worden tevens aangerekend.
K.B. 30.11.1976 met artikelsgewijze commentaar


Het tarief


regeling op dagvaarding (zie tabblad de dagvaarding)


voorbeeld dagvaarding

 

www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be


Een vraag over de gerechtsdeurwaarder en zijn activiteiten ?


Bezoek nu het forum der gerechtsdeurwaarders.


Medewerkers gezocht

(oa. kandidaten of stagiairs-gerechtsdeurwaarder, bedienden van gerechtsdeurwaarderskantoren, juristen, ...) om op vrijwillige basis mee te werken aan het forum.


www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be