JURIDISCHE ACTUALIA M.B.T. DE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN

 

www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be


Een vraag over de gerechtsdeurwaarder en zijn activiteiten ?


Bezoek nu het forum der gerechtsdeurwaarders.


Medewerkers gezocht

(oa. kandidaten of stagiairs-gerechtsdeurwaarder, bedienden van gerechtsdeurwaarderskantoren, juristen, ...) om op vrijwillige basis mee te werken aan het forum.


www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be1. Enkele algemene beschouwingen omtrent de WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN (doelstelling van de wetgever + cijfers)


Bedoeling met de invoering van de WCO in 2009 ?


Een halt toeroepen aan het toenemend aantal

faillissementen (hoge sociaal economische kostprijs) en het

vrijwaren van het economisch potentieel      =  

de continuïteit       van   de ondernemingsactiviteit


 1. -Waarom een nieuwe wet? Zie WGA van 17.07.1997 en het    

  Regentsbesluit van 25.09.1946?


- Kent de nieuwe wet succes?

Uitgangspunten van de nieuwe wet:


- Soepelheid van de procedure (“portaal- benadering”);


- Soepelheid van de toekenningsvoorwaarden (bedreigde continuïteit van

  de onderneming op korte of middellange termijn);


- Lage kosten verbonden aan de procedure (gedelegeerd rechter);


- Geen bevoorrecht statuut meer voor de fiscus of de RSZ.
WCO – succesverhaal?


2009:  9.468 vs.    633

2010:   9.601 vs.  1.252

2011:   10.224 vs. 1.398

2012:   10.587 vs. 1.577


Toenemend aantal faillissementen vs. gevoelig meer aanvragen (1.397 akkoordprocedures onder 10 jaar WGA).- WCO opgestart in 2009: 67,40% in faling

- WCO opgestart in 2010: 56,38% in faling

 1. -WCO opgestart in 2011: 31,40% in faling


2. WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN - procedure
WCO – procedure


 1. -Neerleggen van een (eenzijdig) verzoekschrift door de SA (geen advocaat

  noodzakelijk) (het stukkenbundel kan zelfs na de neerlegging worden

  aangevuld) – GEEN publiciteit in B.S.;


 1. -‘Beweren’ dat de continuïteit van de activiteit op korte of middellange

  termijn is bedreigd. Het volstaat dat deze voorwaarde vervuld ‘lijkt’ te

  zijn. De rechtbank moet niet nagaan of de continuïteit kan gegarandeerd

  worden.
WCO - procedure


Geen bedreigde continuïteit van de activiteit:


 1. -Niet bedoeld voor een patrimoniumvennootschap zonder enige activiteit

  die wenst te speculeren op de vastgoedprijzen (Kh. Antwerpen,

  09.02.2010; Kh. Antwerpen, 25.04.2010)


 1. -Niet bedoeld louter als verweermiddel voor de SA tegen de

  uitwinningsprocedure op een onroerend goed als er geen activiteit meer

  is (Gent, 25.10.2010; Kh. Antwerpen, 05.01.2010)
WCO - procedure


Aanstelling van een gedelegeerd rechter die de SA moet horen en verslag moet uitbrengen aan de rechtbank over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek;
WCO - procedure


- Vonnis waarbij de procedure van gerechtelijke reorganisatie open

  wordt verklaard en een opschortingstermijn (= moratorium) wordt

  bepaald – WEL publicatie in B.S.:


doel: ademruimte geven aan de onderneming om te werken aan één van de mogelijke herstelmaatregelen: minnelijk akkoord, een collectief akkoord

(= reorganisatieplan), overdracht onder gerechtelijk toezicht – men kan steeds van herstelmaatregel veranderen;


duur: max. 6 – verlengbaar (uitsluitend op vraag van de SA) tot max. 12 – in buitengewone omstandigheden en wanneer het belang van de schuldeisers dit toestaat tot 18 maanden;


mediaan eerste opschorting ligt op +/- 4 maanden / mediaan volledige opschorting ligt op +/- 6 maanden
WCO - procedure


 1. -Zitting waarop wordt overgegaan tot de stemming over het

  reorganisatieplan (dubbele gewone meerderheid: zowel inzake het aantal

  ter zitting aanwezige schuldeisers als inzake de in hoofdsom

  vertegenwoordigde bedragen)


- Homologatie van het reorganisatieplan

 1. -Uitvoering van het reorganisatieplan (niet langer dan 5 jaar te rekenen

  vanaf de homologatie)
3. WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN – gevolgen schuldeisers


WCO – gevolgen schuldeisers


Twee soorten schuldeisers:


 1. -De rechten van de SE’s in de opschorting (= SV ontstaan vóór het

  vonnis dat de procedure opent) worden gevoelig aan banden gelegd.

o Gewone SE in de opschorting (o.a. fiscus en RSZ): het reorganisatieplan

   kan een vermindering of kwijtschelding bepalen

o Buitengewone SE in de opschorting (= SV gewaarborgd door een

   bijzonder voorrecht of een hypotheek)


vs.


de rechten van de SE’s tijdens de procedure van ger. reorganisatie.WCO – gevolgen schuldeisers


Wat zijn de gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie?


- De SA kan niet meer failliet verklaard worden.


 1. -De SA-venn. kan niet meer gerechtelijk ontbonden worden.


 1. - Geen enkele tegeldemaking (= verkoopdag) meer mogelijk

    (RG én OG) ingevolge middel van tenuitvoerlegging (wel: bewarend

    beslag)

    (geldt ook voor de hypothecaire SE).
WCO – gevolgen schuldeisers


Wat zijn de gevolgen vanaf de opening procedure en gedurende de periode van opschorting ?


- Geen enkel beslag en geen enkel middel van tenuitvoerlegging

  (RG én OG) (geldt ook voor de hypothecaire SE) (geen verderzetting

  van een eerder opgestart uitvoerend beslag)

  (wel nog uitvoerbare titel nastreven)

WCO – gevolgen schuldeisers


Quid met de gelden in het bezit van de notaris (ingevolge toewijs op de verkoopdag) wanneer de notaris de akte rangregeling reeds heeft verleden maar nog niet is overgegaan tot uitbetaling?


o Dirix en Jansen: de gelden moeten opnieuw ter beschikking van de SA

   worden gesteld tenzij tegen de verdelingsprocedure geen tegenspraak

   meer mogelijk is (ingevolge betekening proces-verbaal van rangregeling)


o Beslagr. Bergen: de verdeling van de gelden moet worden opgeschort

WCO – gevolgen schuldeisers


Uitzonderingen:


o De pandhouder van financiële zekerheden: deze kan verder de

   executierechten uitoefenen waarover hij overeenkomstig

   de Wet Financiële Zekerheden beschikt.


o De houder van een door de SA in pand gegeven schuldvordering kan

   tot inning van    de   verpande   schuldvordering overgaan.
WCO – gevolgen schuldeisers


- Het moratorium staat de vrijwillige betaling van de schuldvorderingen

  niet in de weg (waarbij geen gelijkheid onder de schuldeisers moet

  worden gerespecteerd noch enige volgorde van waarborgen en/of

  voorrechten) en deze betalingen kunnen evenmin in het gedrang

  komen in een eventueel later faillissement (behoudens bedrog).
WCO – gevolgen schuldeisers


- De wet erkent de tegenwerpelijkheid van de conventionele waarborgen.


 1. -De opschorting belet niet de schuldvergelijking tussen

  samenhangende schulden.

WCO – gevolgen schuldeisers


Het onderscheid tussen de gewone SE’s in de opschorting en de buitengewone SE’s in de opschorting speelt enkel bij de inhoud van het reorganisatieplan (naast de eventuele mogelijk- heid tot derdenverzet).

Dit moratorium geldt dus ook t.a.v. de buitengewone SE in de

opschorting (niet meer onderworpen aan de voorwaarde dat de SA

de rente en lasten blijft betalen).

WCO – gevolgen schuldeisers


Het reorganisatieplan mag t.a.v. de buitengewone SE’s in de

opschorting (o.a. de hypothecair bevoorrechte schuldeiser) enkel

voorzien in de opschorting van de uitoefening van de bestaande rechten voor een duur van max. 24 maanden op voorwaarde dat de rente wordt voldaan (uitz. verlengbaar met 12 maanden).


Behoudens individuele toestemming is dus geen gespreide terugbetaling over vijf jaar mogelijk.4.  WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN – wapens schuldeisers


WCO – wapens schuldeisers


Er worden vier verschillende fasen onderscheiden waarin de SE’s aan bod kunnen komen:


I. Aanvraag gerechtelijke reorganisatie;

II. Uitvoeringsmogelijkheden lopende de opschorting;

III.Voortijdige beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie;

IV. Stemming en homologatie reorganisatieplan.
I. Aanvraag ger. reorganisatie


- Mogelijkheid van de SE tot vrijwillige tussenkomst in de procedure –

  gevolg: SE wordt partij in de procedure / hoger beroep vs. derdenverzet


 1. -Hoger beroep (tegen het vonnis dat de procedure open verklaart): 

  binnen de 8 dagen na de publicatie van het vonnis in het B.S.


 1. -Derdenverzet: enkel mogelijk voor de SE’s die zich kunnen beroepen

  op een hypotheek of een voorrecht – binnen 1 maand na de publicatie

  van het vonnis in het B.S. dan wel de betekening bij deurwaardersexploot.
I. Aanvraag ger. reorganisatie


 1. -Mogelijkheid voor de SE om zich aan te melden bij de griffie en

  vragen om gehoord te worden. (geen partij in de procedure ->

  enkel derdenverzet mogelijk)


  Waarom? De SE kan zich verzetten tegen het openen van de procedure

  of vragen dat een gerechtsmandataris of een voorlopig bestuurder wordt

   aangesteld (kosten en ereloon).
I. Aanvraag ger. reorganisatie


- Nagaan of men erkend is als SE en of dit voor het juiste bedrag is?


 1. -Nagaan of men erkend is als buitengewone SE in de opschorting

  (hoedanigheid)?


- Wanneer?


o na ontvangst van de brief van de SA binnen de 14 dagen na vonnis

   dat ger. reorganisatie opent;

o of na inzage van het WCO-dossier op de griffie (art. 20 WCO)

I. Aanvraag ger. reorganisatie


Indien bedrag SV of hoedanigheid schuldeiser niet correct is, moet de

schuldeiser snel optreden:


o pogen minnelijk te regelen met de debiteur;

o een betwistingsprocedure voor de rechtbank van koophandel opstarten.


De rechtbank bepaalt dan (eventueel voorlopig) het bedrag van de schuldvordering en de hoedanigheid van de schuldeiser.
I. Aanvraag ger. reorganisatie


Aangifte van schuldvordering door neerleggen van titel in het dossier

van gerechtelijke reorganisatie.

(praktijk vs. wettelijke bepaling: SA moet zijn SE’s binnen de 14 dagen

  na uitspraak verwittigen)II. Uitvoeringsmogelijkheden lopende de opschorting


- Zie supra.


 1. -De opschorting komt de medeschuldenaars én de schuldenaars

   van persoonlijke zekerheden NIET ten goede.
III. Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure


- De SE kan de rechtbank verzoeken (na dagvaarding van de SA) om de voortijdige beëindiging van de procedure te bevelen:


  wanneer de schuldenaar kennelijk niet meer in staat is de continuïteit

  van zijn onderneming te verzekeren (vb. omdat hij zijn lopende

  verplichtingen niet kan voldoen of omdat er geen enkele economische

  activiteit meer is).- vanaf de dertigste dag volgend op de neerlegging van het verzoekschrift

  en tot de dag van de neerlegging van het reorganisatieplan (evt. samen

  met vordering tot faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding).


IV. Stemming en homologatie van het reorganisatieplan


Art. 55 WCO bepaalt dat de homologatie van het reorganisatieplan door de rb. kan worden geweigerd “in geval van niet naleving van de pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens schending van de openbare orde”. (grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vs. differentiatie tussen de schuldeisers)
IV. Stemming en homologatie van het reorganisatieplan


Krachtens art. 58 WCO kan de SE door dagvaarding van de SA de intrekking van het reorganisatieplan vorderen wanneer het reorganisatieplan niet wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd.

WCO – juridische actualia

Mr. Geert Soetaert

Tel.: 056/24.15.35

E-mail: geertsoetaert@dsda.be

 


Deze powerpointpresentatie is de neerslag van een in-house seminarie dat op 04.02.2013 werd gegeven door Mr. Geert Soetaert, advocaat aan de balie te Kortrijk.


(DSD Advocaten - Groeningestraat 33 - 8500 Kortrijk - tel. 056/24.15.30 - INFO@DSDA.BE)


en bevat volgende onderdelen :


1. Enkele algemene beschouwingen omtrent de Wet Continuïteit Ondernemingen

    (doelstelling van de wetgever + cijfers)

2. Procedure Wet Continuïteit Ondernemingen

3. Gevolgen Wet Continuïteit Ondernemingen voor schuldeisers

4. Wapens/interventiemogelijkheden voor de schuldeisers binnen de Wet Continuïteit

    OndernemingenMet dank aan Mr. Geert Soetaert voor de goedkeuring ter publicatie.

Waarom een nieuwe wet?


Oude wet (WGA) kende geen succes – 1.397 akkoordprocedures

in 10 jaar (98-08). Waarom?


- Negatieve perceptie (GA = voorgeborchte van het faillissement);


- Strenge toegangsvoorwaarden;


- Hoge kostprijs (commissaris inzake opschorting);


- Bevoorrechte positie van enkele schuldeisers (fiscus en RSZ).